Canal de Prevenció FREMAP

Ets a:

Contingut de la pàgina

Coronavirus: Mesures urgents extraordinàries que afecten a les condicions de treball.

18 de març de 2020

Aspectes que afecten a les condicions de treball.

Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

En concret, les mesures adoptades en este reial decret-llei estan orientades a un triple objectiu. Primer, reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables; segon, donar suport a la continuïtat en l'activitat productiva i el manteniment del treball; i tercer, reforçar la lluita contra la malaltia.

Article 5. Caràcter preferent del treball a distancia.

Les mesures excepcionals de naturalesa laboral que s'establixen en esta norma tenen com objectius prioritaris garantir que l'activitat empresarial i les relacions de treball es reprenguen amb normalitat després de la situació d'excepcionalitat sanitària.

En particular, s'establiran sistemes d'organització que permeten mantindre l'activitat per mecanismes alternatius, particularment mitjançant el treball a distancia, havent de l'empresa adoptar les mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat. Estes mesures alternatives, particularment el treball a distancia, hauran de ser prioritàries enfront de la cessació temporal o reducció de l'activitat.

Amb l'objectiu de facilitar l'exercici de la modalitat de treball a distancia en aquells sectors, empreses o llocs de treball en què no estiguera prevista fins el moment, s'entendrà complida l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, en els termes prevists en l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb caràcter excepcional, a través d'una autoavaluació feta voluntàriament per la mateixa persona treballadora.

Article 6. Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada.

1. Les persones treballadores per compte alié que acrediten deures d'atenció pel que fa al cònjuge o parella de fet, així com pel que fa als familiars per consanguinitat fins el segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seua jornada i/o a la reducció de la mateixa en els termes prevists en este article, quan concórreguen circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària de la COVID-19.

S'entendrà que concorren estes circumstàncies excepcionals quan siga necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'alguna de les persones indicades en l'apartat anterior que, per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessite d'atenció personal i directa com a conseqüència directa de la COVID-19. Així mateix, es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals quan existisquen decisions adoptades per les Autoritats governatives relacionades amb la COVID-19 que impliquen tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensaren atenció o atenció a la persona necessitada dels mateixos. També es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals que requerixen la presència de la persona treballadora, quan la persona que fins el moment s'haguera encarregat de l'atenció o assistència directes de cònjuge o familiar fins segon grau de la persona treballadora no poguera seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb la COVID-19.

El dret previst en este article és un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors, que ha de tindre com pressuposat el repartiment coresponsable de les obligacions d'atenció i l'evitació de la perpetuació de roles, havent de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, particularment en cas que siguen diverses les persones treballadores que accedixen al mateix en la mateixa empresa.

Els conflictes que pogueren generar-se per l'aplicació d'este article seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establit en l'article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social. L'exercici dels drets prevists en este article es considera exercici de drets de conciliació amb caràcter general.

2. El dret a l'adaptació de la jornada per deures d'atenció per circumstàncies excepcionals relacionades amb la COVID-19 és una prerrogativa de la qual concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en seu contingut, sempre que estiga justificada, siga raonable i proporcionada, tenint en compte les necessitats concretes d'atenció que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d'organització de l'empresa. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.

El dret a l'adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, de la qual alteració o ajuste permeta que la persona treballadora puga dispensar l'atenció i atenció objecte d'este article. Pot consistir en canvi d'alterne, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent la prestació de treball a distancia, o en qualsevol altre canvi de condicions que estiguera disponible en l'empresa o que poguera implantar-se de manera raonable i proporcionat, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures contemplades en esta norma,, que es limita al període excepcional de durada de la COVID-19.

3. Les persones treballadores tindran dret a una reducció especial de la jornada de treball en les situacions previstes en l'article 37.6, de l'Estatut dels Treballadors, quan concórreguen les circumstàncies excepcionals previstes en l'apartat primer d'este article, amb la reducció proporcional del seu salari. Excepte per les peculiaritats que s'exposen a continuació, esta reducció especial es regirà pel que estableix els articles 37.6 i 37.7 de l'Estatut dels Treballadors, així com pel reste de normes que atribuïxen garanties, beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa a les persones que accedixen als drets establits en estos preceptes.

La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació, i podrà assolir el cent per cent de la jornada si resultara necessari, sense que això implique canvi de naturalesa a l'efecte d'aplicació dels drets i garanties establits en l'ordenament per a la situació prevista en l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors.

En cas de reduccions de jornada que arriben al 100% el dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en contemplació de la situació de l'empresa.

En el suposat establit en l'article 37.6 segon paràgraf no serà necessari que el familiar que requerix atenció i atenció no desenvolupe activitat retribuïda.

4. En cas que la persona treballadora es trobara disfrutant ja d'una adaptació de la seua jornada per conciliació, o de reducció de jornada per atenció de fills o familiars, o d'algun dels drets de conciliació prevists en l'ordenament laboral, inclosos els establits en el propi article 37, podrà renunciar temporalment a ell o tindrà dret a què es modifiquen els termes de seu disfrute sempre que concórreguen les circumstàncies excepcionals previstes en l'apartat primer d'este article, havent de la sol·licitud limitar-se al període excepcional de durada de la crisi sanitària i acomodar-se a les necessitats concretes d'atenció que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, així com a les necessitats d'organització de l'empresa, presumint-se que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada llevat que hi haja una prova en contra., debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

Article 22. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.

1. Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguen seu causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquen suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transporte públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedisquen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a l'encomane de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que queden degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. En els suposats en què es decidisca per l'empresa la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball amb base en les circumstàncies descrites en l'apartat 1, s'aplicaran les següents especialitats, pel que fa al procediment recollit en la normativa reguladora d'estos expedientes:

  • a) El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa, que s'acompanyarà d'un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat com a conseqüència de la COVID-19, així com, si escau, de la corresponent documentació acreditativa. L'empresa haurà de comunicar la seua sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació d'estes.
  • b) L'existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada prevista en este article, haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, sigui quin sigui nombre de persones treballadores afectades.
  • c) La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, informe previ, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l'existència, quan escaiga, de la força major al·legada per l'empresa corresponent a esta la decisió sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que assortiran efectes des de la data del fet causant de la força major.
  • d) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la qual sol·licitud serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.

3. Per a la tramitació dels expedientes de suspensió de contractes i reducció de jornada que afecten als socis treballadors de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegisquen la contingència de desocupació, serà aplicable el procediment especifique previst en el Reial decret 42/1996, de 19 de gener, pel qual s'amplia la protecció per desocupació als socis treballadors de cooperatives de treball associat en situació de cessació temporal o reducció temporal de jornada, excepte pel que fa al termini per a l'emissió de resolució per part de l'Autoritat Laboral i a l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que es regiran pel que preveu els apartats c) i d) de l'apartat anterior.

Article 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

1. En els posats que es decidisca per l'empresa la suspensió de contracte o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19, s'aplicaran les següents especialitats, pel que fa al procediment recollit en la normativa reguladora d'estos expedientes:

  • a) En el cas que no existisca representació legal de les persones treballadores, la comissió representativa d'estes per a la negociació del període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector a què pertanga l'empresa i amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cadascun dels sindicats que complisquen estos requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents. En cas de no conformar-se esta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, triats de conformitat amb el recollit en l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors. En qualsevol dels suposats anteriors, la comissió representativa haurà d'estar constituïda en l'improrrogable termini de 5 dies.
  • b) El període de consultes entre l'empresa i la representació de les persones treballadores o la comissió representativa prevista en el punt anterior no haurà d'excedir el termini màxim de set dies.
  • c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la qual sol·licitud serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de set dies.

2. Per a la tramitació dels expedientes de suspensió de contractes i reducció de jornada que afecten als socis treballadors de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegisquen la contingència de desocupació, serà aplicable el procediment especifique previst en el Reial decret 42/1996, de 19 de gener, excepte pel que fa al desenvolupament del període de consultes i a l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que es regiran pel que preveu els apartats b) i c) de l'apartat anterior.

Article 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb la COVID-19.

1. En els expedientes de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats partint de força major temporal vinculada a la COVID-19 definida en l'article 22, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273. 2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentres dure el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat partint d'esta causa quan l'empresa, a 29 de febrer de 2020, tinguera menys de 50 treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social. Si l'empresa tinguera 50 treballadors o més, en situació d'alta a la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar assolirà al 75% de l'aportació empresarial.

2. Esta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d'este període com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulte d'aplicació el que estableix l'article 20 de la Llei General de la Seguretat Social.

3. L'exoneració de quotes s'aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l'empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada. A l'efecte del control de l'exoneració de quotes serà suficient la verificació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedisca al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període que es tracte.

4. La Tresoreria General de la Seguretat Social establirà els sistemes de comunicació necessaris per al control de la informació traslladada per la sol·licitud empresarial, en particular a través de la informació de què disposa el Servei Públic d'Ocupació Estatal, en relació amb els períodes de disfrute de les prestacions per desocupació.

FREMAP posa a disposició d'empreses i treballadors l'espai web “Coronavirus. Què has de conéixer?” amb enllaços a informació oficial publicada, vídeos divulgatius i cartells informatius sobre el coronavirus. Punxa per a accedir i/o compartix-ho: https://prevencion-va.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html”.

Així mateix, en cas de qualsevol dubte, pose's en contacte amb el seu gestor de FREMAP.

Consulte la versió descarregable en format PDFen pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

AGENDA

Octubre 2020
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha d'altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina